Vad innebär servitut?

Ett servitut innebär att någon har rätt att i visst hänseende nyttja eller på annat sätt ta i anspråk en fastighet eller byggnad. Det kan t ex vara andra fastighetsägare eller myndigheter. Servitut kan bildas vid förrättning eller genom privata avtal och är inte tidsbegränsade. Det är därför viktigt att notera skillnaden mellan servitut och nyttjanderätt. Nyttjanderätten är personlig och följer inte fastigheten. Berör servitutet två eller flera fastigheter finns det två viktiga begrepp att hålla reda på, den härskande respektive den tjänande fastigheten. Den härskade fastigheten är den fastighet som har nyttan av servitutet. Den tjänande fastigheten är den som utsätts för servitutet. Exempel kan vara, servitut att nyttja en väg eller påfart, en brygga kanske. Ett servitut som tillkommit genom avtal mellan två fastighetsägare kallas avtalsservitut. Har servitutet tillkommit genom beslut av lantmätaren vid särskild förrättning kallas det officialservitut. Rådfråga den fastighetsmäklare som förmedlar affären om hur ni bäst skaffar er en bild av alla servitut knutna till den villa ni är intresserade av. Fastighetsmäklaren är skyldig att kontrollera vilka eventuella servitut och nyttjanderätter som belastar fastigheten och måste visa omsorg både om er som köpare och om säljaren av villan.