Vad får jag ta med när jag flyttar?

I Jordabalken regleras vad som är fast egendom och vad som är tillbehör till fastighet och byggnad och därmed ingår i den fasta egendomen. Fastighetstillbehör är föremål som av fastighetsägaren har tillförts fastigheten för stadigvarande bruk. Byggnadstillbehör är också sådant som fastighetsägaren har tillfört och som är ägnade för stadigvarande bruk. Föremålet skall normalt vara till samma nytta oavsett vem som äger eller nyttjar fastigheten. Allt som inte omfattas av dessa regler är att betrakta som lös egendom. Om en säljare skulle vilja undanta vissa fasta tillbehör är detta fullt möjligt om parterna överenskommer om detta i kontraktet. Det är dock lämpligt att det som man önskar undanta framgår redan i objektsbeskrivningen, allt för att undvika missförstånd. I vårt faktablad Fast & Lös egendom kan ni läsa mer om detta.