Måste jag upprätta en energideklaration och vad är syftet med denna?

Reglerna föreskriver att byggnadens ägare innan byggnaden säljs eller hyrs ut, ska se till att en energideklaration finns och kan uppvisas för den som är spekulant. Deklarationen ska sedan också efter överlåtelsen överlämnas till den nya ägaren eller nyttjanderättshavaren. Syftet anses vara att spara energi och bidra till en hållbar utveckling liksom att minska utsläpp som påverkar vårt klimat och vår livsmiljö. Energideklarationen ska upprättas av en oberoende expert. Boverket har utfärdat föreskrifter med de krav som ställs för certifiering av energiexperter. Energiexperten registrerar energideklarationen elektroniskt hos Boverket som för register över alla utförda deklarationer. Den som äger byggnaden får en kopia av energideklarationen när den godkänts. En energideklaration gäller i 10 år. Kostnaden för en energideklaration varierar beroende på vad det är för byggnad som ska deklareras. Som byggnadsägare kan man själv påverka kostnaden genom att i förväg ta fram så mycket underlag som möjligt, i form av ritningar, utförda besiktningar och energifakturor. Det finns mycket att läsa om energideklarationer på Boverkets webbplats www.boverket.se